RAZPIS-VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III, VII/2 – M/Ž

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3, Uradni list RS, št. 63/2007 – uradno prečiščeno besedilo in 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E in 40/2012-ZUJF, v nadaljevanju ZJU) in Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št 21/2013) Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta:


VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III, VII/2 – M/Ž

Delo na prostem delovnem mestu se opravlja v delovnem razmerju za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v nadaljevanju, ter o tem priložiti tudi vsa ustrezna potrdila:

 • najmanj specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),
 • posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta:
  • organizacijske sposobnosti
  • sposobnost dela v skupini
  • znanje slovenskega jezika
  • osnovno znanje angleškega jezika (prednost bodo imeli kandidati z višjo ravnjo znanja tujega jezika in kandidati z znanjem več kot enega tujega jezika)
  • poznavanje osnov računalništva
  • komunikacija in sposobnost dela z mladimi  
  • poznavanje projektnega dela
  • vozniški izpit B kategorije
 • kratek življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil in o tem priloži ustrezna potrdila
 • opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (vsaj 2 leti delovnih izkušenj),
 • izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Zavodu za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika pridobitev podatkov iz zgoraj navedenih izjav iz centralne kadrovske evidence oz. kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo. 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo preko študentske napotnice za sorodna področja kot je razpisano delovno mesto in na enaki stopnji zahtevnosti kot je delovno mesto, za katerega oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami.

Delovno področje:

 • pomoč direktorju pri organiziranju poslovnega in programskega dela zavoda,
 • spremljanje razpisov, priprava projektne dokumentacije za razpise in vodenje manj zahtevnih projektov,   
 • strokovna, organizacijska, administrativna, tehnična opravila v zvezi s področjem delovnega mesta,
 • sodelovanje pri pripravi in izvedbi raznih prireditev in dogodkov,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših in manj zahtevnih gradiv, analiz in informacij ter oblikovanje gradiv,
 • sodelovanje pri pripravi strateških dokumentov iz delovnega področja, 
 • skrb za protokol (vabila, opravičila, najave, seznami, organizacija, preverjanje prisotnosti, ipd.),
 • sprejemanje pobud, vlog, prošenj, pritožb, ugovorov, ipd.,
 • opravljanje drugega dela v zvezi z izvajanjem programov zavoda,
 • pomoč direktorju pri organiziranju poslovnega in programskega dela zavoda,
 • opravljanje drugih nalog po navodilih direktorja,
 • nadomeščanje direktorja v času njegove odsotnosti.

Prijavi je priporočljivo dodati:

 • kratko vizijo razvoja dejavnosti Zavoda Metlika

V izbirni postopek se bodo v skladu z 12. členom Uredbe uvrstile samo popolne in pravočasno prispele prijave.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu »VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III«. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi »VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III«. 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Za javni natečaj za prosto delovno mesto« na naslov: Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, in sicer najkasneje do 5. julija 2022. Razpis je objavljen na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje in na spletni strani Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika, http://zavodmetlika.si/.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Marjetka Pezdirc, telefon: 040 798 993.

V besedilu internega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.