Projekti

Inkubator veščin

Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika je 18. februarja 2022 z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisal pogodbo o sofinanciranju projekta “Inkubator veščin”.
Projekt »Inkubator veščin« je projekt treh partnerjev iz območja LAS Dolenjska in Bele krajine, in sicer: Zavoda Metlika, Društva kmečkih žena Metlika in Turizem Lovšin Luka Lovšin s.p.

Projekt je v skladu s cilji Strategije lokalnega razvoja za LAS Dolenjska in Bela krajine za obdobje 2014 – 2020 in se bo izvajal v okviru ukrepa 4.A: »Opolnomočenje ranljivih ciljnih skupin za
vključitev v družbo in na trg dela«

Partnerji so s projektom »Inkubator veščin« kandidirali na 6. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega okolja LAS DBK 2014-2020, ki se sofinancirajo iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.

Vrednost projekta z DDV znaša 34.776,83 EUR, od tega je sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj 19.105,42 EUR, sofinanciranje s strani državnega proračuna za kohezijsko
politiko 4.776,36 EUR in 10.895,05 EUR lastnih virov vseh treh partnerjev v projektu.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Povzetek projekta

Pri delu z mrežo ponudnikov vključenih v že uspešno izpeljan ESSR projekt Hiša dobrot Bele krajine mnogokrat naletimo na izziv, kako ponudnikom lokalne samooskrbe približati pomen
blagovne znamke, ustrezne in lične embalaže ter spletne prisotnosti. Obenem se soočamo s težavo lokalnih mladih ponudnikov oblikovalskih, fotografskih, video in drugih kreativnih storitev, ki

v Beli krajini ne vidijo priložnosti za zaposlitev. Operacija tako naslavlja izrazito težavo mladih z višjo izobrazbo in mladih kreativnih posameznikov z iskanjem zaposlitve v Beli krajini.

Neposredni učinek operacije je namenjen predvsem dvema ranljivima skupinama na področju Bele krajine: starejšim, ki so nosilci tradicionalnih znanj, veščin in lokalne samooskrbe, vendar
manj vešči ustvarjanja vsebin primernih za sodobno trženje, ter mladim, ki nimajo podpornega okolja za pridobivanje izkušenj s produkcijo kreativnih oblikovalskih, foto, video in promocijskih

vsebin. Prek operacije bo urejen prostor za medsebojni prenos znanja. S tem bo vzpostavljeno stimulativno in povezovalno okolje – »inkubator veščin« – za razvoj produktov, vsebin in novih

marketinških pristopov, ki bodo temeljili na bogati ponudbi lokalne samooskrbe.

Glavni cilj operacije je prek medgeneracijskega sodelovanja preseči dojemanje značaja lokalne samooskrbe kot nekaj neperspektivnega ter izpostaviti potencial tega področja za nova, kreativna
delovna mesta.

Inovativnost operacije je v simultanem naslavljanju dveh ranljivih skupin in ustvarjanju simbioze med starejšimi in mladimi. Prek obojestransko koristnih aktivnosti želimo doseči boljšo
povezanost lokalne skupnosti in zmanjševanje medgeneracijskega razkoraka.


S projektom
Inkubator veščin želimo doseči:

1.Vzpostavitev kreativnega sodelovnega prostora – predstavitvene kuhinje.
Prostor bo namenjen medgeneracijskemu druženju in opolnomočenju ciljnih skupin (starejši in mladina) prek sodelovanja v skupnih projektih. Cilj bo dosežen z opremo predstavitvene kuhinje

in nakupom tehnične opreme za video in foto produkcijo. Cilj bo dosežen v prvi fazi projekta, saj je predpogoj za ostale aktivnosti.

2.Izvedba sklopa petih praktičnih izobraževanj
Izobraževanja bodo usmerjena h končnemu cilju – oblikovanju tržno naravnanega pilotnega projekta. Na izobraževanja bodo vabljeni tako nosilci lokalne samooskrbe kot tudi mladi ustvarjalci.

Zasnovana bodo tako, da se bo med samim ciklom izobraževanj že formirala medgeneracijska sodelovna ekipa.

3.Razvoj pilotnega projekta medgeneracijskega sodelovanja »Začetni paket – Belokranjska pogača«
Razvoj tržno naravnanega produkta je namenjen opolnomočenju ciljnih skupin prek medsebojnega sodelovanja v kreativnem procesu.


Povezave:

projekti-inkubator-vescin-logotipi

Kolektivna blagovna znamka destinacije Bela krajina

Naslov projekta: Kolektivna blagovna znamka destinacije Bela krajina

Naziv nosilca projekta: LAS Dolenjska in Bela krajina

Ostali partnerji v projektu: Razvojno informacijski center Bela krajina, Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika; Kulturni center Semič, Kmetijska zadruga Metlika z.o.o., Javni zavod
Krajinski park Kolpa, STARKMAT, Sebastjan Štarkel s.p.; Medeni butik Bibi, Bernarda Kump s.p.

OPIS in aktivnosti v projektu (kratko):
Deležniki iz območja Bele krajine so prepoznali nujnost nadgradnje dosedanjega delovanja s kolektivno blagovno znamko. Ta se bo v nadaljevanju z blagovno znamko Dobrote Dolenjske

povezovala v enoten trženjski kanal LAS DBK.

V okviru projekta bo izdelan sistem podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke Bela krajina (KBZ BK). Obstoječi in novi ponudniki bodo animirani s ciljem, da svoje pridelke in izdelke predstavijo komisiji in po ocenjevanju uporabijo celostno grafično podobo KBZBK na certificiranih izdelkih.

Kot spodbuda za pristop k certificiranju, bodo s pomočjo projektnega financiranja ustvarjeni novi trženjski kanali. V okviru projekta bo v TIC Črnomlju opremljen prodajno/promocijski center.

V Semiču bo v Muzejski hiši opremljena vinoteka za predstavitev belokranjskih vinarjev. Za potrebe predstavitve produktov Bele krajine na širšem območju LAS DBK bo Zavod Metlika nabavil premično opremo.

Za namen lažje distribucije izdelkov, bodo s projektom ustvarjeni začetni pogoji za vzpostavitev Logističnega centra Kmetijske zadruge Metlika z.o.o.

Za prodajo izdelkov bo v projektu ustvarjena tudi spletna platforma. V okviru projekta bo v Butiku Bibi opremljen Učni center kulinarike Bele krajine, s ciljem izobraževanja in ohranjanja tradicionalne belokranjske kulinarike. Za animacijo prebivalcev in tudi turistov na različnih dogodkih, pa bo poskrbela Belokranjska kulinarična ustvarjalnica na kolesih. Vse aktivnosti bodo pospremljene z oglaševanjem in seznanjenjem javnosti o KBZBK.

Cilji projekta:
Vzpostaviti sistem kolektivne blagovne znamke (certificiranje, celostna grafična podoba). Povezati belokranjske ponudnike v enoten sistem in s tem zagotoviti kvaliteto izdelkov.

Odpreti nove trženjske kanale s pomočjo prodajno promocijskih centrov, spleta, logističnega centra. Dati večjo prepoznavnost belokranjski kulinariki.

Pričakovani rezultati podjetja:

  • Nadgradnja in povezava podjetniških mrež prodajnih mest znotraj urbanih središč iz projektov Zakladi Bele krajine in Hiša dobrot Bele krajine;
  • vzpostavljen sistem podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Bela krajina;
  • večja opremljenost in dostopnost za ureditev prodajno promocijskih centrov tudi za produkte, vključene v kolektivno blagovno znamko destinacije Bela krajina;
  • razvoj novih produktov;
  • izdelan promocijski material (spletna brošura izdelkov) in izvedena aktivna promocija.

Trajanje projekta: 17 mesecev
Celotna vrednost projekta: 248.659,72 €

Višina upravičenih stroškov: 216.517,13€

Lastna sredstva partnerjev v projektu: 75.446,02 €

Programsko financiranje ESRR: 80%

Kontaktna oseba: Samo Flajnik, tel.: 031 325 409 (RIC Bela krajina)

Način financiranja: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezave: