Turizem

Turizem je opredeljen kot prednostno področje delovanja zavoda v začetnem obdobju delovanja.

Zavod v skladu s Strategijo razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018-2022 skrbi za

  • razvoj in razširitev turistične ponudbe s kakovostnimi integralnimi turističnimi produkti,
  • za odgovorno izkoriščanje naravnih potencialov,
  • za ohranitev etnoloških in kulturnih posebnosti območja ter
  • za promocijo turizma in prepoznavnost občine Metlika in destinacije Bela krajina.

Skupaj s partnerji iz ostalih dveh belokranjskih občin Zavod Metlika izvaja skupno upravljanje destinacije, katerega cilj je razviti in tržiti Belo krajino kot vodilno destinacijo za zahtevne goste.

Dokumenti: